fbpx

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN IK BEN PIJNVRIJ:

Art. 1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten gesloten tussen de coach en de cliënt.

Art. 2.  Uitvoering van de overeenkomst

  1. De coach zal de behandeling naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
  2. Cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, zowel medisch als niet medisch, die redelijkerwijs van belang  kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan de coach worden medegedeeld.
  3. De coach is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat deze is uitgegaan van door de cliënt verstrekte, mogelijk incorrecte en/of onvolledige gegevens.

Art. 3. Wijziging van de overeenkomst

  1. Indien tijdens de uitvoering van de behandeling blijkt dat door een bepaalde uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen zullen partijen tijdig en in onderling overleg de behandeling aanpassen.
  2. De coach zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de overeenkomst.

Art.4  Geheimhouding

Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van elkaar of van een andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Informatie van medische aard is in ieder geval vertrouwelijk in de zin van dit artikel. Aan derden zoals bijvoorbeeld de werkgever, arts, specialist, partner, familieleden etc. van de cliënt, zal alleen informatie verstrekt worden nadat hiertoe schriftelijk toestemming is gegeven.

Art. 5. Klachten

Cliënt is gehouden om klachten over de verrichte werkzaamheden uiterlijk binnen 10 dagen na ontdekking, maar in ieder geval binnen 30 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te melden aan de coach, bij gebreke waarvan het recht van cliënt om te stellen dat de werkzaamheden niet aan de overeenkomst beantwoorden, vervalt. I

Art. 6. Betaling

Cliënt geeft aan op de hoogte te zijn van de geldende tarieven, zoals vermeld of in de verzonden offerte of factuur. Betaling van Individuele Pijnvrij Trajecten en coaching dienen vooraf te worden voldaan.. Of en zo ja wat en hoeveel cliënt kan declareren bij zijn/haar zorgverzekeraar of werkgever doet niets af aan het feit dat cliënt hoofdelijk aansprakelijk is voor het voldoen van de facturen voor ontvangen behandelingen.

Art. 7. Restitutie

  1. Er is geen restitutie en of verrekening van reeds betaalde of nog te betalen trajectgelden mogelijk als Ik ben Pijnvrij een traject moet annuleren in geval van ziekte of een andere vorm van overmacht.
  2. In overleg is er wel mogelijkheid tot het inhalen van het traject.

Art. 8. Verhindering

Voor coachingafspraken geldt: wanneer de cliënt verhinderd is, dient dit minimaal 48 uur van tevoren te worden aangegeven, zodat de coach in de mogelijkheid wordt gesteld deze plaats op te vullen. Wanneer de cliënt niet tijdig afbelt zullen de kosten voor de gereserveerde tijd volledig in rekening worden gebracht. De cliënt is 7 dagen per week, 24 uur per dag in de gelegenheid om verhindering telefonisch, per sms of per e-mail door te geven. Indien de cliënt telefonisch geen contact krijgt met de coach of assistent, spreekt hij/zij een bericht in op de voicemail met daarin naam, telefoonnummer, datum en tijdstip van de te annuleren afspraak en reden van annulering, of stuurt alsnog een e-mail of SMS met eerder genoemde gegevens. Cliënt ontvangt dan z.s.m. een  bevestiging van de annulering.

Art. 9. Huisregels

De cliënt gaat akkoord met de huisregels van Ik ben Pijnvrij wat betreft het ‘coach baar zijn’.‘ coach baar zijn’ houdt o.a. in dat:

  1. De cliënt bereid is andere standpunten te overwegen.
  2. De cliënt er op uit is zich constructief op te stellen in de conversatie.
  3. De cliënt er op aanspreekbaar wil zijn als hij of zij, naar het oordeel van de coach, niet coach baar is.

Bij het aanhoudend ‘niet coach baar zijn’ zoals omschreven in de punten hierboven kan de cliënt het recht op verdere deelname aan een traject verliezen, zonder daarbij aanspraak te kunnen maken op enige vorm van restitutie.

Cliënt gaat er mee akkoord dat er in goed overleg beeldmateriaal wordt gemaakt, welke eigendom blijven van Ik ben Pijnvrij. Ik ben Pijnvrij kan dit beeldmateriaal altijd gebruiken voor social media en/of website.
Ik ben Pijnvrij zorgt er voor dat cliënt onherkenbaar in beeld komt, wanneer dit is gewenst.

Aanvraagformulier